(word) فایل ورد بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای انجام این پژوهش مدیران و کارکنان مدارس منطقه 7 بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه سبک سنج لوتانزکه پایایی آن را با روش آلفای کرانباخ 89/0 و پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور با آلفای کرانباخ 90/0 استفاده شد این پرسشنامه ها بین 252 نفر از کارکنان و مدیران منطقه 7 توزیع شد حاصل تجزیه و تحلیل سوالات با استفاده از نرم افزار SPSS نشان می دهد که بین سبکهای مدیریتی رابطه مداری( 042/3= t با سطح معنی داری 001/0)، ضابطه مداری (226/35= t با سطح معنی داری 001/0) رابطه معنی دار وجود دارد.

مقدمه
با توجه به اینکه در عصر حاضر مدیریت به شدت زیادتری مورد تاکید است این حقیقت روز به روز نمایانتر می گردد که موفقیت سازمانها بستگی کامل به استفاده صحیح و کاربرد موثر نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد (علاقه بند ، 1365- ص 81)
در جامعه ایران نیز مانند سایر نقاط جهان هر مدیر برای اداره سازمان خود از روش یا روشهای خاص استفاده می کند که اگر به صورت کلی به این روشها نگاه کنیم از آنها با اصطلاح سبکهای مدیریت نام می برند. برای مثال مدیریت سنتی، مدیریت روابط انسانی، مدیریت سیستمی سه نمونه از سبکهای شناخت شده مدیریت در دنیا محسوب می شود. هنگامی که مشکلات چالش برانگیز مدیریت را در سازمانهای مختلف در نظر می گیریم در می یابیم که آزمون واقعی ویژگیهای مدیران و رهبران تاچه اندازه اهمیت دارد. ازجمله این ویژگیها که بیش ازهمه موارد مطالعه پژوهشگران قرار گرفته، سبک مدیریت است. این مفهوم یکی از مهمترین عناصر موفقیت رهبری و تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است.
تقریبا بیشتر متخصصان علم مدیریت بر این نکته توافق دارند که سبک رهبری مجموعه ای از نگرشها، صفات و مهارتهای مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزش ها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیتهای مبهم شکل می گیرد (همان منبع ص 56)
سبک مدیر می تواند زمنیه های بلوغ کارکنان را فراهم سازد در واقع او می تواند با اتخاذ سبکی مناسب، زمینه های تشویق آنان به قبول مسئولیتهای بیشتر و سنگین تر را فراهم آورد در این صورت میزان تعلق آنان به سازمان بیشتر و افزون تر شده سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری خواهد کرد. واضح است یکی از مسائل مهم سازمانهای اجتماعی و آموزشی کاستن اثرات مختلف فشار روانی است محیط کار و فعالیتهای آدمی از جمله مواردی است که احساسهای متفاوتی را در انسانهای مختلف به وجود می آورد که یکی از مهمترین آنها احساس رضایت یا عدم رضایت است بنابراین رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و یکی از عوامل مهم افزایش کارایی و احساس رضایت فردی نیز محسوب می شود. زیرا این عامل عبارت است از نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغل و روابط حاکم بر محیط کاری اش که البته از عوامل متعدد از جمله فرهنگی یا فرهنگ سازمانی متاثر است حال با توجه به اهمیت رضایت شغلی و تاثیر آن بر کارایی و عملکرد افراد می توان به این نتیجه رسید که این فاکتور اساسی نقش مهمی در زندگی افراد شاغل دارد. با عنایت به موارد فوق در پژوهش حاضر سعی بر این است که رابطه بین سبکهای مدیران و رضایت شغلی کارکنان مشخص گردد.

منابع و ماخذ:

1. اقتداری، علی محمد، سازمان و مدیریت، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، (1374).
2. از کمپ استوارت، روان شناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه فرهاد ماهر مشهد آستان قدس رضوی، (1377).
3. اصلانخانی، محمد علی، توصیف سبکهای مدیریت و جو سازمانی و ارتباط آن با میزان رضایت شغلی از دیدگاه اساتید ورزش دانشگاههای منتخب کشور، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران (1375).
4. اسد نیا، عیسی، رابطه بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان، پایان نامه ارشد، دانشگاه آزاد (1385).
5. برومند، زهرا، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات سمت، (1374).
6. پژوهش مشترک، مقیاس سنجش سبک مدیریت مرکز آموزش مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی (1379).
7. پورنبه خلخالی، عبداله، بررسی سبک مدیریت دبیرستانهای پسرانه در پنج منطقه آموزش و پرورش تهران بر اساس سبکهای لیکرت. پایان نامه کارشناسی ارشد (1371).
8. دسلر، گری، مبانی مدیریت (جلد اول) ترجمه: داود مدنی، تهران: پیشرو (1361).
9. دیویس کیت و نیو استورم جان، رفتار انسانی در کار (رفتار سازمانی). ترجمه: محمد علی طوسی تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی (1373).
10. رابینز، استیفن، پی، مدیریت رفتار سازمانی (جلد اول) ترجمه: علی پارسائیان و محمد اعرابی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (1376).
11. رابینز، استیفن پی، مدیریت رفتاری سازمانی (جلد دوم) ترجمه: علی پارسائیان و محمد اعرابی تهران دفتر پژوهش فرهنگی (1377).
12. ساعتچی، محمود، روان شناسی کاربردی برای مدیران در خانه، مدرسه و سازمان، تهران ویرایش (1375).
13. شفیع آبادی، عبدالله ، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (1367).
14. طوسی، محمد علی (رهبری و مدیریت در سازمان) انتشارات مرکز آموزشی مدیریت دولتی (1370).
15. علاقه بند، علی، مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، (1371)، تهران، بعثت.
16. علاقه بند، علی، مدیریت عمومی، تهران: روان (1375).
17. مورهد، جی و گریفین، آر، دبلیو، رفتار سازمانی، ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران، انتشارات مروارید (1376).
18. مقیمی، محمد، سازمان و مدیریت رویکرد پژوهشی (1377) چاپ اول، نشر ترمه.
19. محمدزاده، عباس و مهروژان، آرمن، رفتار سازمانی تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، (1375).
20. مندراس، هانری، مبانی جامعه شناسی ترجمه: باقر پرهام تهران: امیر کبیر (1369).
21. منصوریان، محمد کریم، لهسائی زاده، عبدالعلی (1377) بررسی رضایت مندی شغلی در رابطه با عوامل اقتصادی و اجتماعی استان فارس، نشریه دانشکده ادبیات، شماره 30.
22. مهدوی، مژگان، عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان، مجله تعاون، شماره 107، (1379).
23. مورهد، جی و گریفین، آر، رفتار سازمانی، ترجمه: سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران، مروارید (1374).
24. هنسن مارک، مدیریت آموزشی ورفتار سازمانی، ترجمه: محمدعلی نائلی (1370).
25. هوی وین، ک و میکسل، سیسیل، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی (جلد اول) ترجمه: میر محمد سید عباس زاده دانشگاه ارومیه (1371).

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل