(word) فایل ورد سواحل جنوبی جزیره کیش و مطالعه روزن‌ داران رسوبات هولوسن آن

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

چكیده 1
مقدمه 3
فصل اول : كلیات 4
1-1 كلیات زمین شناختی خلیج فارس 6
1-1-1 تاریخچه پیدایش خلیج فارس 7
2-1-1 ریخت شناسی خلیج فارس 7
1-2 كلیات و خصوصیات جغرافیایی 8
1-2-1 پیشینه تاریخی جزیره كیش 8
1-2-2 موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی جزیره كیش 9
1-2-3 خصوصیات زمین شناسی جزیره كیش 11
1-2-4 خاك جزیره كیش 12
1-2-5 اقلیم و آب و هوای جزیره كیش 13
1-2-6 پوشش گیاهی جزیره كیش 20
1-2-7 هیدرولوژی جزیره كیش 21
1-2-8 حیات جانوری در جزیره كیش 21
1-2-9- نگرشی بر نقشه زمین شناسی جزیره كیش 23
1-2-10- تكنونیك و لرزه خیزی جزیره كیش 24
1-2-11 كشاورزی و دامداری جزیره كیش 25
1-2-12- امكانات زمین گردشگری در جزیره كیش 26
1-2-13- ویژگی های انسانی جزیره كیش 27
1-2-14 – جایگاه ژئوپولتیك، استراتژیك و نظامی در جزیره كیش 27
1-2-15 كیش در سفرنامه ها و آثارمورخان 28
1-2-16- آبسنگ‌های مرجانی جزیره كیش 28
فصل دوم : روش های مطالعاتی 29
2-1 – موقعیت جغرافیایی ایستگاههای نمونه برداری 30
2-2- ابزار و مواد مورد نیاز 32
2-3 – نمونه برداری 32
2-4- آماده سازی نمونه‌ها جهت مطالعات روزن داران 33
2-5- معرفی ایستگاه‌ها 35
فصل سوم : مطالعات بوم شناختی و فیزیكو شیمیایی 47
3-1 مشخصات فیزیك و شیمیایی آب‌های سواحل جزیره كیش 48
3-2- تعیین میزان كل مواد آلی رسوبات 52
3-3- نتایج حاصل ازاندازه گیری میزان كل مواد آلی 52
فصل چهارم : نتایج مطالعات میكروفونیستیك وسیستماتیك 55
فصل پنجم : ماكروفونای جزیره كیش 66
فصل ششم : بحث و نتیجه گیری 69
فصل هفتم : اطلس برگزیده روزن داران مطالعه شده 76

فهرست جداول و نمودارها

جداول
جدول 1- میانگین درجه حرارت هوا بر حسب درجه سانتی گراد در جزیره كیش 14
جدول 2- میانگین بارندگی برحسب میلی متر در جزیره كیش 16
جدول 3- میانگین رطوبت نسبی بر حسب درصد در جزیره كیش 18
جدول 4- مشخصات جغرافیایی ایستگاه‌های نمونه برداری 30
جدول 5- میانگین اكسیژن محلول در آب در ایستگاه‌های مطالعاتی 50
جدول 6- میزان كل مواد آلی رسوب در ایستگاه‌های مطالعاتی 54
جدول 7- روزن داران شناسایی شده در سطح با پوسته آهكی هیالین 64
جدول 8- روزن داران شناسایی شده در سطح با پوسته پورسلانوز 64
جدول 9- روزن داران شناسایی شده در عمق با پوسته آهكی هیالین 65
جدول 10- روزن داران شناسایی شده در عمق با پوسته پورسلانوز 65
تصاویر
تصویر 1 : نمایی از پوشش گیاهی جزیره كیش 20
تصویر 2 : نمایی ازكشتی یونانی 27
تصویر 3 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 1 (كشتی یونانی) 35
تصویر4 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 1 (كشتی یونانی) 36
تصویر 5 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 2 (شاندیز غروب) 37
تصویر 6 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 2 (شاندیز غروب) 38
تصویر 7 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 3 (بیمارستان 200 تخت
خوابی) 39
تصویر 8 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 3 (بیمارستان 200 تخت
خوابی) 40
تصویر 9 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 4 (تاسیسات فشار گاز) 41
تصویر 10 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 5 (پارك دلفین) 42
تصویر 11 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه5 (پارك دلفین) 43
تصویر 12 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 6 (هتل آپارتمان كوثر) 44
تصویر 13 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 6 (هتل آپارتمان كوثر) 45
نمودارها
نمودار 1- میانگین درجه حرارت هوا بر حسب درجه سانتی گراد در جزیره كیش 15
نمودار 2- میانگین بارندگی بر حسب میلی متر در جزیره كیش 17
نمودار 3- میانگین رطوبت نسبی بر حسب درصد در جزیره كیش 19
نمودار 4- میزان اكسیژن محلول در ایستگاه‌های مطالعاتی 50
نمودار 5- نمودار كل مواد آلی رسوب در ایستگاه‌های مطالعاتی 54
نقشه‌ها
نقشه 1 – موقعیت نسبی جزیره كیش در خلیج فارس 10
نقشه 2- نقشه زمین شناسی جزیره و موقعیت ایستگاه‌ها 31

چكیده
جزیره كیش از جزایر جنوب كشور ایران محسوب می‌شود از لحاظ شكل هندسی این جزیره تقریباً بیضی شكل بوده د و بخشی اززون زاگرس چین خورده است. مهمترین بخش¬های رسوبی این جزیره شامل رسوبات ماسه¬ای ساحلی، ماسه¬ای ساحلی متراکم شده، رسی – ماسه¬ای سخت شده، رسی قرمز رنگ و رسوبات رسی ماسه دار می¬باشند.
از لحاظ آب و هوایی جزیره کیش دارای آب و هوای گرم و مرطوب است. سواحل شمال‌غربی، غرب و جنوبی جزیره صخره‌ای و به خاطر وزش بادهای دریایی مواج می‌باشند.
در تحقیق حاضر مطالعات میکروفونیستیک و رسوب شناختی سواحل جنوبی جزیره کیش در 6 ایستگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
در مطالعات و بررسی‌های مربوط به روزن‌داران موجود در سطح جزیره 8 جنس و 11 گونه شناسایی شدند روزن‌داران موجود در عمق 6 جنس و 5 گونه شناسایی شدند. بیشترین فراوانی مربوطه به روزن‌داران با پوسته آهك هیالین می‌باشد.
اصلی‌ترین مجموعه‌شناسایی شده در این نواحی مورد مطالعه:
Ammonia beccarii linne Association
است که گونه¬های همراه این مجموعه عبارتند از:
Amphistegina lobifera , Elphidium craticulatum , Quinqueloculina lamarkina , Triloculina trigonata , Peneropelis pertusus
از نظر رسوب شناختی ایستگاه‌هایی كه حاوی روزن‌داران زیادی بودند غالباً از مواد آلی غنی هستند.
مهمترین عامل فیزیكوشیمیایی مؤثر بر توسعه روزن‌داران میزان اكسیژن محلول در آب است كه فراوانی و تنوع آن‌ها را كنترل می‌كند.
با بررسی‌های انجام شده می‌توان چنین گفت كه جامعه میكروفونای جزیره كیش،بیشتر در بسترهای دانه ریز (سیلتی ـ گلی) و جامعه ماكروفونا در رسوبات دانه‌درشت‌ متمرکزند. از آنجایی كه مرجان‌های جزیره كیش تأثیر بسزایی برروی عوامل بوم‌شناختی، رسوب‌شناختی، كانی شناسی دارد پس باید در مورد مرجان‌های جزیره كیش نیز اشاره‌ای داشته باشیم اما اساس مطالعات پایان نامه بر مبنای شناخت میكروفونای منطقه نظیر روزن‌داران می‌باشد.

مقدمه
خلیج فارس دریای حاشیه¬ای و نیمه بسته وهلالی شكل است با عمق متوسط (حدود 35 متر) كه این عمق به تدریج به سمت تنگه هرمز افزایش چشمگیری می¬یابد. بطوری كه متوسط عمق آن در مناطق شمالی و جنوبی كمتر از 15 مترو درناحیه تنگه هرمز حدود 100 متر است. از طرف مشرق با دریای عمان و اقیانوس هند مرتبط است آب و هوای آن خشك و نیمه استوایی ودمای آن در فصل زمستان دارای آب وهوای معتدل و در فصل تابستان بسیارگرم و شرجی است.
این خلیج نیلگون به دلیل وجود ذخایر گسترده¬ انرژی درخود ازاهمیت جهانی برخورداراست و در عرصه¬ی مناسبات بین¬المللی چشم تمام جهانیان را به خود خیره كرده است.
ایران پهناورترین كشور حاشیه خلیج فارس محسوب می¬شود و شناخت جزایر ایرانی آن با توجه به اهمیت این منطقه حائز اهمیت است.
منطقه خلیج فارس دارای حدود 130 جزیره است كه از جمله آنها می¬توان به جزایر قشم، كیش، هرمز، ابوموسی، خارك، تنب كوچك، تنب بزرگ، سیری، لاوان، فارور ، هندورابی و…نام برد. (صهبا، 1386)
جزیره كیش به منظور مطالعات زمین شناسی دراین رساله مورد توجه قرار گرفته تا روزن‌داران این منطقه شناسایی و معرفی گردد بررسی و مطالعه روزن داران دراین جزیره نقش مهمی را در تعیین میزان آلودگی، تفسیر محیط رسوبی و پالئواكولوژی جزیره ایفا می¬كند.

فصل اول
كلیات
1ـ1ـ كلیات زمین شناختی خلیج فارس
1ـ1ـ1ـ تاریخچه پیدایش خلیج فارس
2ـ1ـ1ـ ریخت شناسی خلیج فارس
1ـ2ـ كلیات وخصوصیات جغرافیایی
1ـ2ـ1ـ پیشینه تاریخی جزیره كیش
1ـ2ـ2ـ موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی جزیره كیش
1ـ2ـ3ـ خصوصیات زمین شناسی جزیره كیش
1ـ2ـ4ـ خاك جزیره كیش
1ـ2ـ5ـ اقلیم و آب وهوای جزیره كیش
1ـ2ـ6ـ پوشش گیاهی جزیره كیش
1ـ2ـ7ـ هیدرولوژی جزیره كیش
1ـ2ـ8ـ حیات جانوری در جزیره كیش
1ـ2ـ9ـ نگرشی بر نقشه زمین شناسی جزیره كیش
1ـ2ـ10 ـ تكنونیك و لرزه خیزی جزیره كیش
1ـ2ـ11ـ كشاورزی و دامداری جزیره كیش
1ـ2ـ12ـ امكانات زمین گردشگری در جزیره كیش
1ـ2ـ13ـ ویژگی¬های انسانی جزیره كیش
1ـ2ـ14ـ جایگاه ژئوپولتیك ، استراتژیك و نظامی در جزیره كیش
1ـ2ـ15ـ جزیره كیش در سفرنامه¬ها و آثارمورخان
1ـ2ـ16 ـ آبسنگ¬های مرجانی جزیره كیش

منابع فارسی
1 ـ آقا نباتی، سیدعلی (1383)، زمین‌شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اكتشافات معدنی كشور.
2 ـ خسرو تهرانی، خسرو (1374)، فسیل شناسی بی‌مهرگان، انتشارات مؤسسه فرهنگی عابدزاده.
3 ـ خسرو تهرانی، خسرو (1377)، اطلس ماكروفسیل‌های بی‌مهرگان، انتشارات دانشگاه آزاداسلامی.
4 ـ خسروتهرانی، خسرو (1377)، میكروپالئونتولوژی كاربردی، جلد اول، فرامینیفرا، انتشارات دانشگاه تهران.
5 ـ خسروتهرانی، خسرو (1377)، میكروپالئونتولوژی كاربردی، جلد دوم، غیرفرامینیفرها، انتشارات دانشگاه تهران.
6 ـ درویش‌زاده، علی (1380)، زمین‌شناسی ایران، انتشارات امیركبیر.
7 ـ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (1383)، جغرافیایی جزایر ایرانی خلیج فارس (جزایر كیش و هندورابی)
8 ـ سازمان منطقه آزاد كیش (1379)، آبسنگ‌های مرجانی، گوهرهای نهان خلیج فارس.
9 ـ سهرابی ملایوسفی، معصومه (1382)، مطالعات میكروفونیستیك، رسوب شناسی و بوم‌شناختی رسوبات هولوسن در اكوسیستم مانگرو و نوار ساحلی جنوب جزیره قشم ـ خلیج‌فارس، رساله‌ی دكتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
10- سهرابی ملایوسفی ، معصومه (1382) ، مطالعات میكروفونیستیك و بوم شناختی پهنه جزر و مدی جزیره كیش .
11 ـ صادقی اسكویی، فرخ‌ السادات (1381)، بررسی زمین‌شناسی جزیره كیش با تأكید بر رده‌های شكم پایان و دو كفه‌ای‌ها، رساله‌ی كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
12- صهبا ، مریم ، (1386) ، مطالعات ماكرو و میكروفونستیك شامل مرجان‌ها و روزن‌داران جزیره كیش، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
13 ـ معینی، رضا(1377)، مطالعات رسوب‌شناختی، بوم‌شناختی و میكروفونیستیك در طول نوار ساحلی خلیج فارس، از بندرمقام تا بندر نخل تقی، رساله‌كارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
14 ـ وزیری، محمدرضا، داستانپور، محمد و ناظری، وحیده (1380)، مبانی دیرینه‌شناسی، جلد اول (میكروفسیل‌ها)، انتشارات دانشگاه شهید باهنر كرمان.
15 ـ وزیری، محمدرضا، داستانپور، محمد و ناظری، وحیده (1380)، مبانی دیرینه‌شناسی، جلد دوم (بی‌مهرگان، ایكنوفسیل‌ها، گیاهان)، انتشارات دانشگاه شهید باهنر كرمان.
16 ـ ویسه، زهرا (1379)، مدیریت زیست‌محیطی گردشگری در منطقه آزاد كیش، رساله كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

Refrences:
1- Loeblich, A.R, and Tappan, H. (1988). Foraminiferal genera and their classification. Van Nost rand Reinhold Company; New york.
2- Murray, J.W. (1966). The Foraminiferida of the Persian Gulf. 5. the shelf off the trucial coast. University of Boristol, Great Britain.
3- Murray, J.W. (1991). Ecology and Paleoecology of Benthic Faraminiferes. Longman Scientific and Technical, Harlow, Essex.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی nx وارد صفحه فروش فایل دانلودی nx شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

nx

دانلود این فایل